Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Niezależna strona członków:
"Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa"
im. T. Kościuszki w Krakowie

nia

1. Statutn Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Archiwum.

6. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron
ea


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


Przypominamy i informujemy że 29 sierpnia 2020r.
minęło 63 lata od daty powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.

a to zobowiązuje.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.

NOWY REGULAMIN Gospodarki FUNDUSZEM REMONTOWYM
(FR) KOMENTARZ do opublikowanego Projektu Regulaminu FR


I PROPOZYCJE ZMIAN wniesione przez członka SMK przed WALNYM ZGROMADZENIEM

6 maja br. został opublikowany na stronie internetowej SMK – celem konsultacji z członkami - projekt nowego Regulaminu Funduszu Remontowego, który ma być uchwalany w czerwcu przez Walne Zgromadzenie. W projekcie Regulaminu FR powtórzony jest m.in. ustawowy obowiązek spółdzielni do prowadzenia ewidencji i rozliczania FR odrębnie na poszczególne nieruchomości. Przepis ten jest realizowany w SMK w ten sposób, że w ramach ogólnego Funduszu Remontowego SMK istnieją odrębne FR dla każdej nieruchomości.

W części szczegółowej Regulaminu FR najważniejszą sprawą są zasady korzystania z tzw. pożyczek wewnętrznych czyli finansowania remontów na jednych nieruchomościach środkami z FR innych nieruchomości. Ponieważ ustawa nie reguluje tej sprawy, więc muszą być w Spółdzielni stworzone zasady gwarantujące, że czasowo pożyczone pieniądze wrócą w terminie do prawowitych właścicieli. I to jest główny cel Regulaminu, bo wszystkie inne regulacje dot. FR są zawarte w ustawach.
Niestety projekt Regulaminu FR nie zawiera takich gwarancji, lecz dopuszcza łatwe zadłużanie się jednych nieruchomości kosztem drugich na okres do 3 lat. Nie stawia dłużnikom żadnych wymogów co do pilności kredytowanego remontu i co do wysokości koniecznego podwyższenia stawki własnego odpisu na FR.
W ramach konsultacji projektu zgłosiłam swoje propozycje nt. wewnętrznych pożyczek, gdyż uważam, że brak zasad w Regulaminie doprowadzi do preferowania jednych członków i do krzywdzenia drugich.

PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁOSZONE DO PROJEKTU REGULAMINU gospodarki FR
1. Pożyczka wewnętrzna może być udzielona wyłącznie na remonty I i II stopnia pilności (katastrofy budowlane, klęski żywiołowe, decyzje Nadzoru Budowlanego, awarie, uszkodzenia do usunięcia bezwzględnie w ciągu 12 miesięcy). Obowiązuje zasada, że nie wolno angażować przez kilka lat cudzych pieniędzy na mało pilny remont, który można odłożyć na 1-2 lata i przez ten czas zobowiązać nieruchomość do zgromadzenia własnych środków.
2. Pożyczka wewnętrzna może być udzielona danej nieruchomości na pilny remont dopiero wtedy, jeśli podwyższenie stawki odpisu na FR - do granicy 3 zł/m2/m-c – nie wystarczy na pełne pokrycie kosztów remontu w roku jego zakończenia z własnych środków FR tej nieruchomości.
3. Pożyczka wewnętrzna musi być przez nieruchomość spłacona w ciągu 2 lat, a nie 3 lat jak przewiduje projekt. Dotychczasowy regulamin FR nakazuje spłatę zadłużenia w ciągu 1 roku, a więc 2 lata to zmiana kompromisowa.

UZASADNIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN
W projekcie SMK nie ma warunków wstępnych i udzielenie wewnętrznej pożyczki jest uznaniowe wg decyzji Rady Nadzorczej. W regulaminach innych spółdzielni stosuje się np. warunek posiadania przez nieruchomość minimum 50 % środków własnych przed zadłużeniem się oraz stosuje się przeważnie 2 letni termin spłaty.
Muszą być spełnione racjonalne warunki wstępne, gdyż łatwość otrzymania 3-letniej pożyczki na dowolny remont spowoduje lawinowe żądania kolejnych nieruchomości. Szybko może dojść do deficytowych stanów FR np. na połowie nieruchomości, a wówczas zablokowane zostaną remonty dla drugiej połowy.
Tymi warunkami są:
I lub II stopień pilności remontu, podniesiona stawka odpisu na FR do 3 zł/m2/m-c oraz maksymalnie 2 letni okres spłaty. Przy spełnieniu tych warunków można uznać że pożyczka jest uzasadniona i bezpieczna.
Granica 3 zł/m2/m-c (odpisu na FR) to jest poziom, którego dalsze przekroczenie byłoby zbyt dużym obciążeniem dla mieszkańców i dlatego dopiero od tego poziomu udzielana jest pożyczka w sytuacji, gdy nawet stawka 3 zł/m2/m-c nie pokryje remontu w roku jego zakończenia. W stosunku do obecnego poziomu stawka 3 zł/m2/m-c w praktyce oznacza wzrost o ok. 2 zł/m2/m-c, co dla lokalu 50 m2 stanowi okresowy wzrost czynszu o 100 zł.
Proponowane warunki udzielenia pożyczki są realistyczne. Przeciętna nieruchomość z windą np. na os. Zwierzyniec ma powierzchnię użytkową lokali 3.333 m2. Stawka 3 zł/m2/m-c pozwala takiej nieruchomości w ciągu 1 roku zgromadzić środki w wysokości 120 tys. zł (3333m2 x3zł x12m-cy), a w ciągu 2 lat 240 tys. zł. Są to sumy pozwalające na spłatę długu zaciągniętego na poważny remont np. wymianę dźwigu w wyniku awarii.
Nieruchomość na os. Bronowice N. - AK 93 – ma powierzchnię lokali 11.600 m2 a więc stawka 3 zł/m2/m-c pozwoli tej nieruchomości w ciągu 1 roku uskładać na FR sumę 400 tys. zł potrzebną jej na remont balkonów.
Zaproponowane powyżej warunki ograniczą ryzyko blokowania lub opóźniania remontów na nieruchomościach niezadłużonych. Stworzą też zabezpieczenie, aby przepływy finansowe między osiedlami nie zakłócały samodzielności gospodarczej tych osiedli, pod warunkiem stałego prowadzenia ewidencji FR w podziale na osiedla i bieżącej kontroli stanów FR osiedli (nadwyżka lub niedobór).
Obok pożyczek wewnętrznych na pilne remonty, przewidziana jest również możliwość wyprzedzającego gromadzenia środków na planowane w latach następnych poważne zadania, takie jak remonty modernizacyjne lub mniej pilne remonty naprawcze. Wyprzedzające podnoszenie stawek odpisów na FR powinno stać się powszechną praktyką jaka cechuje dobrego gospodarza, który na konieczny remont sam wcześniej gromadzi środki zamiast je pożyczać.

Apeluję do członków SMK o poparcie moich bezpiecznych i sprawiedliwych propozycji na Walnym Zgromadzeniu

21 maja 2019 r.

Członek SMK - Barbara Orzechowska


Były Prezes SMK na odznaczeniu u Prezydenta RP kliknij tutajProsimy o zamieszczenie podziękowania dla Komisji Statutowej za pracę nad Statutem SMK.
Dla Pani Barbary Orzechowskiej - przewodniczącej Komisji,
Pana Mieczysława Wolaka,
Bogusława Olawskiego,
Tadeusza Doraka.
Zrobiliście Państwo dużą i dobrą dla wszystkich członków robotę. Proszę nie zwracać uwagi na złośliwe uwagi "małych", zawistnych osób.

Podziękowania także dla Pana Lecha Bejskiego za sprawne poprowadzenie WZ we wrześniu 2018 roku.

wdzięczni długoletni członkowie SMK

Zwróciła się do nas grupa członków naszej Spółdzielni z prośbą o opublikowanie ich wątpliwości.

RedakcjaCzłonkowie SMK
09-09-2018 zmieniła się Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pod pretekstem dostosowania Statutu do zmian w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych możemy zostać pozbawieni zapisów, o które tak walczyliśmy dwa lata temu a które dotyczyły wpływu z wynajmu lokali i wysokości naszych czynszów.
Dla jednych same korzyści a dla drugich koszty ,problemy i zdecydowanie mniejsze korzyści. Wyższe opłaty oraz dodatkowo ponoszone koszty.
Także propozycja zmian w tym kto decyduje o sposobie korzystania z Funduszu Remontowego co grozi możliwością niekontrolowanego wypływu pieniędzy, gdyż decyzje mają być zabrane z gesti Walnego Zgromadzenia a przekazane Radzie Nadzorczej.
Obecny stan Rady Nadzorczej nie odzwierciedla zapisów obowiązujących w Statucie, dotyczących proporcjonalnego, procentowego przedstawicielstwa poszczególnych osiedli.
Rada Nadzorcza (gdzie decyduje zwykła większość głosów) „nie życzy” sobie, aby w skład Komisji Statutowej opracowującej dostosowanie Statutu do nowych przepisów, weszli członkowie Spółdzielni z dużym doświadczeniem w pracach statutowych. Osoby takie zgłosiły swoją chęć uczestnictwa w pracach tej komisji.
Statut to konstytucja spółdzielni. Uchwalany jest na lata, i jest niezwykle ważny i wiążący dla prawidłowej działalności SMK.
Co sądzicie, Państwo skąd propozycje zmian dające Radzie Nadzorczej tak wielki wpływ na to jak wydawane są nasze pieniądze?

Zaniepokojeni członkowie SMK

Zwrócił się do nas członek naszej Spółdzielni z Osiedla Zwierzyniec z prośbą o opublikowanie jego przemyśleń.
Redakcja

Szanowni Państwo
Rada Nadzorcza w obecnej kadencji składała się zgodnie ze Statutem z 16-tu osób, które reprezentują:
os. Głowackiego-Rydla - 1 osoba,
os Bronowice Nowe – 1 osoba,
os. Wrocławska 5-osób,
os. Zwierzyniec - 9 osób.
Ponieważ nie było chętnych do pracy w radzie zostali wybrani wszyscy, którzy się zgłosili.
Od pewnego czasu ta równowaga została zachwiana ponieważ:
zastępca przewodniczącego (z osiedla Zwierzyniec), Rady został odwołany, dwóch członków z osiedla Zwierzyniec, zrezygnowało z Rady.
Nie wybrano Rady Osiedla Zwierzyniec ze względu na brak kworum na zebraniu wyborczym.
         Trzeba zwrócić uwagę na ważny fakt, że o podjętych decyzjach (wnioski i uchwały)w Radzie Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów, więc nie dziwmy się, gdy korzystne dla członków danego Osiedla SMK decyzje nie zostają podjęte.
Interesy poszczególnych osiedli są bardzo często rozbieżne. Dlatego tak ważnym jest, aby decyzje podjęte przez RN były pod naszą kontrolą. Starajmy się zapoznawać się z protokołami posiedzeń RN i sprawdzać , kto jak głosował „za” a kto „przeciw”.Każdy członek spółdzielni ma do tego prawo, choć niektórzy wybrani przez nas członkowie Rady Nadzorczej bezpodstawnie utrudniają nam dostęp do informacji.
Różnie się działo dotychczas w naszej spółdzielni…. . Co jest znamiennym, nikt do tej pory nie został rozliczony za starty finansowe, jakie ponieśliśmy wszyscy wskutek błędnych decyzji, działań czy zaniechań Rady i Zarządu.
Próby wyjaśnienia tych niekorzystnych zdarzeń podjęte przez niektórych członków, na posiedzeniach RN, były dotychczas skutecznie blokowane……..DECYDUJE W KOŃCU WIĘKSZOŚĆ.
Część członków Rady Nadzorczej uważa, że podejmowane przez nich decyzje powinny być anonimowe. Osoby te przeciwne są podawaniu ważnych informacji np. w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej. Co niektórzy kwestionują przepływ informacji i próbują blokować wszelkie informacje i polemiki na internetowej stronie: www.naszasmk.
Przypomnę, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 20.12.2017 roku były obecne dwie osoby – członkowie SMK, jako obserwatorzy. Obecność ich była zgodna z obowiązującym prawem i co ważne nikt z członków RN nie wyraził sprzeciwu na ich uczestnictwo. Kiedy członkowie – obserwatorzy na własne oczy zobaczyli i usłyszeli, jak przebiegają obrady, niektórzy z członków Rady Nadzorczej w panice zdali sobie z tego sprawę kwestionując nadzór członków nad Radą. Uważają że członkowie SMK nie powinni wiedzieć kto i w jaki sposób pracuje w RN. A przecież to z naszych pieniędzy wypłacane są diety. Mamy niezaprzeczalne prawo wiedzieć czy rzeczywiście poszczególni członkowie Rady Nadzorczej dbają o interesy członków SMK, czyli Nasze, a nie o własne partykularne, czy swoich znajomych.
Po zamieszczeniu informacji na stronie internetowej o skandalicznym zachowaniu niektórych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu 20.12.2017 r., zażądano, aby wszyscy członkowie RN złożyli oświadczenia czy przekazują informację członkom na stronę www.naszasmk. Takie skandaliczne żądanie jest wbrew obowiązującemu prawu i demokracji.
         Reasumując najlepiej według niektórych przez nas wybranych członków RN, jest abyśmy nic nie wiedzieli i niczego nie mogli wyczytać z dokumentów, z posiedzeń Rady Nadzorczej, komisji. Zwracajmy uwagę, we własnym interesie, gdy wybieramy swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej, aby były to osoby rzetelne, nie populiści którzy pięknie się reklamują mówiąc jak działają dla dobra członków a rzeczywiście dbają o Własne interesy.
Mamy prawo, na każdym Walnym Zgromadzeniu odwołać członka Rady Nadzorczej, który się nie sprawdził lub nic nie robił tylko pobiera diety.

Spółdzielnia im. T. Kościuszki to nasz majątek. Każdy ma tu coś co jest wiele warte - mieszkanie (dach nad głową) i chyba nie chce w przyszłości znaleźć się w trudnej sytuacji.
Zaniepokojony mieszkaniec Osiedla ZwierzyniecJak działa obecna Rada Nadzorcza - czytelnicy piszą


Czytelnicy piszą zaniepokojeni sytuacją w Radzie Nadzorczej.

Czy Rada może działać nie licząc się z członkami.
czyli odpowiedzialność członków Rady.


Art. 48 ust 1 usm odpowiedzialność karna członków rady nadzorczej
Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej.
Członkowie rady nadzorczej wykonując swoje obowiązki ponoszą określoną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, której źródłem jest art. 58 ustawy z dnia 16.09.1982r. – Prawo Spółdzielcze (czytaj więcej).

Niestety mimo naszych apeli o liczne uczestnictwo w zebraniach wyborczych do Rad Osiedlowych,

na zebranie przyszła niewielka grupka osób co spowodowało że zgodnie ze Statutem nie można było przeprowadzić wyborów na osiedlu "Wrocławska" i "Zwierzyniec".

Osiedle Zwierzyniec liczy 2364 członków czyli aby zebranie było ważne musi uczestniczyć 71 członków a było około 30 członków.
Osiedle Wrocławska liczy 1466 członków czyli na zebraniu musi być 44 członków a było około 20 członków
Osiedle Głowackiego - Rydla liczy 299 członków czyli na zebraniu musi być 9 członków, było 11 członków, Radę wybrano
Osiedle Bronowice Nowe liczy 167 członków czyli na zebraniu musi być 5 członków. Radę wybrano.Listy dłużników.

Czy Spółdzielnia może upublicznić nazwiska dłużników.

Zasady moralne działaczy spółdzielczych


Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Mieszkańcy Osiedla Głowackiego-Rydla

zdenerwowani postępowaniem niektórych swoich działaczy występują o ich odwołanie. czytaj więcej

Nasi czytelnicy piszą:
Mieszkamy z mężem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kościuszko i po raz pierwszy byliśmy w tamtym roku na zebraniach WZ. To był skandal i porażka. Bałagan i pyskówki. Na jednym z zebrań w końcu zaczął prowadzić jakiś pan i zdyscyplinował zebranych. na drugim nie dotrwaliśmy do końca - brak kultury, wiedzy itd.
Od sąsiadów dowiedzieliśmy się o tym blogu. To wspaniała idea - może tą drogą uda się coś poprawić. - przecież to dla naszej wspólnej sprawy. Tak trzymajcie!
Jagoda


Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Redakcja

Licznik uruchomiony 1-12-2015
wejść nz stronę:
================================================================================================== index